Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALERIA BURSZTYN TADEUSZ DOBKOWSKI

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.ARTOFAMBER.COM.

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Poniższy tekst stanowi regulamin artofamber.com prowadzonego pod adresem www.artofamber.com. Regulamin ten określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.artofamber.com i obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.

2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Galeria Bursztyn Tadeusz Dobkowski, zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

3.Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.artofamber.com są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Domena internetowa www.artofamber.com. umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na wyroby jubilerskie stanowi własność Galerii Bursztyn Tadeusz Dobkowski z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33, NIP: 586-015-33-03, Regon: 191277897.

5. Słownik pojęć:

 

Sprzedawca – Galeria Bursztyn Tadeusz Dobkowski z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33, NIP: 586-015-33-03, REGON: 191277897

Galeria Bursztyn - tradycyjny sklep jubilerski Galeria Bursztyn, w którym można dokonać zakupu Towarów, w tym również Towarów zamówionych do odbioru w Galerii Bursztyn za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, mieszczący się Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 (wejście od ul. 3 Maja)

Klient – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także (ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg  znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę wyrobów jubilerskich, pod adresem www.artofamber.com, które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez Galerię Bursztyn.

Towar – wyrób jubilerski, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

Koszty dostarczenia Towaru – koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy.

Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona od odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej. Jeżeli dostawa ma się odbyć poza obszarem Unii Europejskiej prosimy o kontakt mailowy w języku polskim lub angielskim w celu ustalenia możliwości zakupu.

 

II. WARUNKI SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Artofamber.com prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym, a także posprzedażowa obsługa konsumentów, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 - jednolity tekst) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Złożenie zamówienia w artofamber.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Galerii Bursztyn z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje dotyczące Towarów w artofamber.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Galerię Bursztyn m.in. pod kątem dostępności Towarów. Oprócz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Klienci mogą również za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamawiać Towary do Galerii Bursztyn. W takim przypadku wybrany przez Klienta Towar zostaje dostarczony do Galerii Bursztyn, a Klient jest powiadamiany o dokonaniu dostawy do Galerii Bursztyn. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru, zapłata ceny sprzedaży oraz odbiór Towaru odbywają się wówczas w Galerii i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy też poza lokalem firmy Galeria Bursztyn Tadeusz Dobkowski. Strona Sklepu Internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog oferowanych przez Galerię Bursztyn Towarów, które Klienci mogą zamówić za jej pośrednictwem do dostawy do Galerii. Po dostarczeniu towaru do Galerii, a przed zapłatą ceny za Towar, Klient może zrezygnować z zakupu zamówionego w ten sposób Towaru. W odniesieniu do niektórych Towarów Galeria Bursztyn Tadeusz Dobkowski zastrzega sobie prawo do określenia obligatoryjnej formy ich sprzedaży, jako sprzedaży dokonywanej wyłącznie w Galerii w sposób opisany powyżej.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:

a - komputer PC;

b - szerokopasmowe łącze internetowe;

c - przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);

d - zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e - włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.artofamber.com

f - aktywne konto e-mail.

6. Dla złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą serwisu do Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej Klienta, że jego zamówienie zostało doręczone do Sklepu Internetowego. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy za pomocą poczty elektronicznej Klienta przyjęcia zamówienia do realizacji. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie zlecenia telefonicznie pod numerem telefonu: 058 620 06 89 (w dni robocze w godzinach 10.00-18.00) lub mailowo pod adresem  .

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia lub zażądania przedpłaty.

9. Kamienie – bursztyny w sposób naturalny różnią się między sobą. W przypadku niemożności zapewnienia Klientowi kamienia o konkretnych, zamówionych parametrach – sklep zaproponuje w tej samej cenie kamień o nieznacznie różniących się parametrach i takiej samej lub wyższej wartości rynkowej.

10. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i koloru kamieni – mają jedynie charakter informacyjny. Na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

11. Z uwagi na proces powstawania biżuterii –  wzory wykonywane są ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą nieznacznie różnić się między sobą. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości - każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy.

 

III. DOKONYWANIE ZMIAN, WYCOFANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Sklep Internetowy rozpoczyna realizację:

a - w odniesieniu do towarów oznaczonych w sklepie internetowym jako „aktualnie dostępne" – w ramach ilości dostępnych w sklepie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,

b - w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą przystąpienia do ich produkcji, których to czynności Sklep Internetowy dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 058 620 06 89 lub e-mailem, pod adresem  .

Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji osobistego odbioru produktu w Galerii Bursztyn. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia produktu.

 

IV. CENY I PŁATNOŚĆ

 

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena towaru podana w sklepie internetowym nie obejmuje kosztu przesyłki realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość kosztu przesyłki wskazana jest w koszyku podczas procesu składania zamówienia. Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa kupujący. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki ustalany indywidualnie, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej SA.

3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Sklep internetowy honoruje następujące formy płatności:

a – płatność przy odbiorze osobistym w Galerii Bursztyn,

b – przekaz/przelew krajowy - na rachunek sklepu:

ING Bank Śląski SA 43 1050 1764 1000 0022 3923 0507,

w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu,

c - przekaz/przelew zagraniczny w walucie EUR - na rachunek sklepu:

ING Bank Śląski SA PL28105017641000009100242149, SWIFT CODE: INGBPLPW,

d - szybki przelew w systemie PayPal,

e - płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera lub na poczcie.

W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunktach "b", "c" i "d" brak zapłaty za zakupiony towar w terminie 14 dni liczony od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

f - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

V. PARAGONY I FAKTURY

 

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 

1.Zamówiony Towar wysyłany jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony priorytetowy) lub firmy kurierskiej UPS. Sprzedający może również posłużyć się inną firmą kurierską. W przypadku zamówień indywidualnych, wykonywanych na życzenie Klienta,  czas realizacji i dostawy wynosi do 14 dni roboczych.

2. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem, pozostawi awizo. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Galerii Bursztyn Tadeusz Dobkowski. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Galerii Bursztyn Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.  W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

3. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

4. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.

 

VII. USZKODZENIA PRZESYŁEK

 

1. W przypadku dostarczenia przesyłki uszkodzonej w transporcie i braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia produktu, które może z tego wynikać, zaleca się, jeżeli jest to możliwe, odstąpienie od odbioru przesyłki. Jeżeli uszkodzona przesyłka zostanie dostarczona, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do sklepu Galeria Bursztyn przez e-mail, telefonicznie lub formularz kontaktowy. W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji prosimy, jeżeli jest to możliwe, o protokolarne potwierdzenie uszkodzenia w obecności przedstawiciela firmy przewozowej.

Odebranie przesyłki przez Klienta oznacza przeniesienie na niego ewentualnych roszczeń wobec przewoźnika w związku z uszkodzeniem przesyłki (na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

2. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a - szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

b - zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

c - ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. (na podstawie art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

 

VIII. ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

 

1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2002 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem zwrotu jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie na adres Galeria Bursztyn Tadeusz Dobkowski lub na e-mail. Oświadczenie do pobrania poniżej. Prawo odstąpieia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w tym w szczególności nie uprawnia do zwrotu produktów, np. z grawerem wykonanym na zlecenie Klienta, zmianą materiałów, z których produkt jest wykonany, zmianą rozmiaru itp. oraz Towarów niewystępujących w standardowej ofercie artofamber.com, wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie Klienta.

2. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny itp.).

3. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W celu uniknięcia uszkodzenia lub zagubienia przesyłki zaleca się, aby dokonując zwrotu towaru Klient wysłał towar na takich warunkach, na jakich otrzymał towar ze sklepu internetowego (tj. np. odpowiednio zabezpieczony, opakowany itp.), przesyłką za potwierdzeniem nadania (list polecony, list wartościowy), potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską.

4. Zwrot Towaru w powyższym trybie odbywa się na koszt Klienta.

5. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Galerię Bursztyn maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.

6. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

 

IX. REKLAMACJE

 

 

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

2. Klient ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową lub na ww. adres Sklepu Internetowego.

4. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury, ewentualnie inny dokument np. certyfikat, metka, wydruk z konta bankowego lub wskazać inny dowód zakupu, a na osobnej kartce opis wady.

5. Sklep Internetowy zapewnia możliwość odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez Kuriera wskazanego przez Sklep Internetowy pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych (wyłączając dzień zgłoszenia) licząc od zgłoszenia w Sklepie Internetowym przez Klienta potrzeby wysłania Towaru. W przypadku nadania przesyłki bezpośrednio przez Klienta, ze względów bezpieczeństwa reklamowany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w stopniu nie mniejszym niż w otrzymanej przesyłce. W celu uzyskania pewności dostarczenia reklamowanego produktu, wskazane jest zwrócić go przesyłką z potwierdzeniem nadania (list polecony, list wartościowy) lub potwierdzeniem odbioru.

6. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

7. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad uzasadniających uznanie reklamacji, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

8. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecić naprawę lub odebrać produkt bez naprawy.

9. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki, tj. 14 dni. Klient powiadamia Sklep Internetowy o fakcie nieotrzymania przesyłki drogą mailową na adres  , przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub drogą pisemną na adres Sprzedawcy. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz upłynął termin doręczenia przesyłki określony w Regulaminie firmy świadczącej usługę doręczenia, Sprzedawca może złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Klient niezwłocznie otrzyma od sklepu zwrot całej wpłaconej kwoty na wskazany numer konta.

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Galerię Bursztyn Tadeusz Dobkowski z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33  danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych przez Galerię Bursztyn zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.

3. Dane związane z zawarciem Umowy, co do których Klient nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte w dniu, w którym Sklep Internetowy powziął wiadomość o nieskorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy.

4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a - prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

b - adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

c -  przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sklepu Internetowego oraz jednorazowo przewoźnicy w celu dostarczenia zamówienia lub operatorzy płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.

d -  dobrowolności podania danych

e -  żądania usunięcia danych.

 

XI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

1. Wszystkie wyroby oraz  zdjęcia wyrobów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością Galerii Bursztyn Tadeusz Dobkowski.

2. Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, przedruk tekstów, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony artofamber.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na artofamber.com.

4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie Internetowym.

6. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: .

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie lub innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl